Competenties van de leraar LO

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Gezien het stijgende belang van competentiegericht leren in de lerarenopleiding is er nood aan een grondige analyse van beroepscompetenties. Deze studie wil, door de beroepscompetenties van de leraar LO in kaart te brengen, een vertrekbasis leveren voor een kritische analyse van de opleidingscompetenties. In de eerste fase werd aan de hand van diepte-interviews met 37 experts gepeild naar kerntaken, competenties en mogelijke problemen/trends. In de tweede onderzoeksfase werd een steekproef van 118 Vlaamse leerkrachten LO bevraagd naar het relatieve belang daarvan. In fase I resulteerde de inductieve analyse in vier categorieën kerntaken: (1) lesgeven/opvoeden, (2) organisatie extra-curriculaire activiteiten, (3) externe en interne samenwerking en (4) zich blijven bijscholen en stagairs opleiden. De problemen/trends kunnen worden onderverdeeld in veranderingen: bij leerlingen (mondigheid, fysieke fitheid), bij ouders (wens inspraak, afwezigheidsattesten schrijven), van het vak LO zelf.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4-7
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding
Volume227
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2010

Citeer dit