Competing Software Agents Support Human Agents.

Sabina Geldof, Walter Van De Velde

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1999

Bibliografische nota

Collaboration between Human and Artificial Societies 1999: 220-233

Citeer dit