Computer aided design optimisation of microfluidic flow distributors

Joris Vangelooven, Gert Desmet

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

21 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Computer aided design optimisation of microfluidic flow distributors
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)6724-6732
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Chromatography A
Volume1217
StatusPublished - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Computer aided design optimisation of microfluidic flow distributors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit