Congenital hypothyroid goiter and amiodarone.

D. De Wolf, Jean De Schepper, H. Verhaaren, M. Deneyer, Johan Smitz, L. Sacre-Smits

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

62 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1988

Bibliografische nota

Acta Paediatr Scand 77, 616-618, 1988

Citeer dit