Cytogenetic intraclonal heterogeneity of plasma cell dyscrasia in AL amyloidosis as compared with multiple myeloma

Tilmann Bochtler, Maximilian Merz, Thomas Hielscher, Martin Granzow, Korbinian Hoffmann, Alwin Krämer, Marc-Steffen Raab, Jens Hillengass, Anja Seckinger, Christoph Kimmich, Tobias Dittrich, Carsten Müller-Tidow, Dirk Hose, Hartmut Goldschmidt, Ute Hegenbart, Anna Jauch, Stefan O Schönland

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

28 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cytogenetic intraclonal heterogeneity of plasma cell dyscrasia in AL amyloidosis as compared with multiple myeloma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences