Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμπληρώνοντας το νέο νομικό πλαίσιο προς μία πιο ισχυρή προστασία των φυσικών προσώπων

Onderzoeksoutput: ArticleSpecialist

148 Downloads (Pure)

Samenvatting

Αυτό το άρθρο παρέχει συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ώστε να συμπληρώσει την απαίτηση εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ), όπως προβλέπεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), στοχεύοντας στην επίτευξη ισχυρότερης προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τον Απρίλιο του 2016 η ΕΕ κατέληξε στο κυρίως μέρος της μεταρρύθμισης του νομικού πλαισίου για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Η Ένωση αυτήν την στιγμή προετοιμάζει μέτρα εφαρμογής και κατευθυντήριες γραμμές για να εκτελέσει στο ακέραιο τις νέες νομικές διατάξεις πριν από την εφαρμογή τους τον Μάιο του 2018. Αυτή η μεταρρύθμιση εισάγει, μεταξύ άλλων «καινοτομιών», μία νέα νομική υποχρέωση για τη διενέργεια της ΕΑΠΔ. Ωστόσο, σ ’αυτήν την υποχρέωση διαπιστώνονται αδυναμίες. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό, ενημερώνοντας αυτήν τη διαρκή διαδικασία χάραξης πολιτικής, η παρούσα συνοπτική έκθεση αποσκοπεί στο σχεδιασμό βέλτιστων πρακτικών για έναν γενικό τύπο εκτίμησης αντικτύπου, π.χ. που συστήνεται για διαφορετικούς τομείς (Ενότητα ΙΙ). Στην Ενότητα ΙΙΙ επιχειρείται μία πρώιμη αξιολόγηση του πώς αυτές οι βέλτιστες πρακτικές σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εκτίμηση αντικτύπου η οποία προβλέπεται στον ΓΚΠΔ, ήτοι την ΕΑΠΔ. Των ενοτήτων αυτών προηγούνται συνοπτικές βασικές πληροφορίες στην εκτίμηση αντικτύπου, όπως: ορισμός, ιστορική επισκόπηση, θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά (Ενότητα Ι). Η Ενότητα ΙV ολοκληρώνει το άρθρο υποβάλλοντας προτάσεις για τη συμπλήρωση της υποχρέωσης ΕΑΠΔ στον ΓΚΠΔ: (1) να επεκταθεί το πεδίο της υποχρέωσης ΕΑΠΔ στον ΓΚΠΔ (2) να αναπτυχθούν μέθοδοι για τη διενέργεια αυτής της εκτίμησης (3) να ιδρυθούν «κέντρα αναφοράς» ΕΑΠΔ στις Αρχές Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔ). Αυτή η συνοπτική έκθεση απευθύνεται κυρίως στους φορείς χάραξης πολιτικής στην ΕΕ – και στο επίπεδο Κρατών-Μελών, παρά το γεγονός ότι μπορεί δυνητικά να γίνει αντικείμενο ενδιαφέροντος για τους ομολόγους τους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Vertaalde titel van de bijdrageData protection impact assessments in the European Union: complementing the new legal framework towards a more robust protection of individuals
Originele taal-2Greek
Pagina's1-8
Aantal pagina's8
Volume1/2017
Specialist publicatied.pia.lab Policy Brief
StatusPublished - 9 jul 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμπληρώνοντας το νέο νομικό πλαίσιο προς μία πιο ισχυρή προστασία των φυσικών προσώπων'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit