De EU, België, Vlaanderen en de VN: Artikel 33 VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: nationale tenuitvoerlegging en toezicht

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

In 2001 besloot de Algemene Vergadering van de VN een Ad Hoc Comité te laten opstellen om voorstellen te overwegen voor "een allesomvattend en integraal internationaal verdrag ter bevordering en bescherming van de rechten en de waardigheid van personen met een handicap." Dergelijk verdrag diende gebaseerd te worden op "de holistische benadering van het werk op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling, mensenrechten en non-discriminatie en rekening houdend met de aanbevelingen van de Mensenrechtencommissie en de Commissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling." Slechts vijf jaar later, op 13 december 2006, werd het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (hierna "het VRPH") en het facultatief protocol aangenomen door de Algemene Vergadering. Op 3 mei 2008 trad het verdrag tenslotte in werking. Vandaag werd het VRPH reeds door 108 staten geratificeerd en het protocol door 63 staten.
Het lijdt geen twijfel dat de totstandkoming van het verdrag een belangrijke stap vormt naar een betere bescherming en bevordering van de rechten van personen met een handicap waar staten en ngo's zich zeer enthousiast over getoond hebben. Desondanks mag niet uit het oog verloren worden dat de rechten vervat in het verdrag louter theorie blijven zonder hun implementatie, die nog steeds afhangt van de goodwill van de verdragspartijen. In de praktijk zal het verdrag, met andere woorden, op een efficiënte wijze moeten geïmplementeerd worden opdat haar inhoud geen dode letter blijft. Dit geldt in het bijzonder voor het VRPH, dat beschouwd wordt als een "implementatieverdrag". Het VRPH zet namelijk reeds bestaande rechten uit andere verdragen uiteen, die niet steeds gerespecteerd worden, opdat ook personen met een handicap die rechten kunnen genieten.
Opmerkelijk is dat het VRPH het eerste VN Mensenrechtenverdrag is waarin zowel het kader voor de nationale tenuitvoerlegging als de nationale toezichtmechanismen gedetailleerd geregeld worden in de verdragstekst zelf, meer bepaald in artikel 33 VRPH. Deze bepalingen werden ingevoerd om de omzetting van de inhoud van het verdrag naar de nationale rechtsstelsels te vergemakkelijken. Implementatie van mensenrechten is in het verleden namelijk een zeer moeilijke aangelegenheid gebleken. De implementatie van artikel 33 is een vereiste voor de implementatie van het hele verdrag, en bijgevolg één van de artikels dat verdragspartijen het eerst zullen implementeren.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)28-34
Aantal pagina's7
TijdschriftWereldbeeld
Volume36
Nummer van het tijdschrift164
StatusPublished - 23 nov 2012

Keywords

  • Mensenrechten
  • Handicap
  • Implementatie
  • VN Verdrag rechten van personen met een handicap

Citeer dit