De rechten van personen met een geestelijke gezondheidsstoornis: aanhoudende knelpunten inzake gedwongen opname, gedwongen behandeling en internering

Onderzoeksoutput: Article

Samenvatting

Op 7 juni 2012 publiceerde de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) haar nieuw rapport over
de gedwongen opname en behandeling van personen met geestelijke gezondheidsproblemen in de EU. Het
rapport bevat een juridische analyse van de geldende internationale en nationale normen, alsook een weergave en analyse van de ervaringen van personen met geestelijke gezondheidsproblemen die een gedwongen
opname en behandeling hebben ondergaan.
Op 20 december 2011 sprak het Hof van Cassatie zich ook uit over de gevolgen van onaangepaste behandeling en verzorging tijdens de uitvoering van een interneringsmaatregel.Het Hof oordeelde dat het gebrek aan aangepaste zorg en behandeling een onrechtmatigheid in de zin van artikelen 5, 1., e) en 5, 4. EVRM kan opleveren.
Zowel het rapport als de nieuwe Cassatierechtspraak vestigen eens te meer de aandacht op de aanhoudende knelpunten inzake gedwongen opname, gedwongen behandeling en internering.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)11-14
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Mensenrechten
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 30 sep 2012

Citeer dit