De zorg om de goede leerkracht. Een kritische kijk op het competentiedenken

Katrien Struyven, Carlijne Ceulemans

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

De laatste twee decennia verschenen in Nederland en Vlaanderen professionele standaarden en beroepsprofielen voor leraren en lerarenopleiders. Daarmee volgen we een internationale trend. Professionele standaarden zijn in het onderwijs vandaag zo vertrouwd en vanzelfsprekend geworden dat we niet langer stilstaan bij deze manier om over 'de goede leraar' te spreken. In dit artikel combineren we een onderzoeksbenadering met een opiniërende insteek om een aantal kanttekeningen te formuleren bij het competentiedenken zoals het vandaag vorm krijgt in verschillende Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen. Centraal staat de vraag hoe de zorg voor de goede leraar zich kan verhouden tot de dwingende normering die beroepsstandaarden en competentielijsten onlosmakelijk met zich mee lijken te brengen. We vertrekken daarbij enerzijds van bevindingen uit twee empirische studies die onafhankelijk van elkaar gebeurden. Anderzijds bieden we met dit artikel een weergave van een symposium op het Congres voor Lerarenopleiders 2012 'Over het muurtje' in Antwerpen.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)17-28
TijdschriftVELON
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013

Keywords

  • Competentiegericht onderwijs
  • Lerarenopleiding

Citeer dit