Deciphering the mechanism of RNase T1

Stefan Loverix, Jan Steyaert

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

29 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)305-323
Aantal pagina's19
TijdschriftMethods in Enzymology
Volume341
StatusPublished - 2001

Bibliografische nota

Methods Enzymol. 341:305-323

Citeer dit