Determination of amino acids associated with cerebral ischaemia in rat brain microdialysates using narrowbore liquid chromatography and fluorescence detection.

An Van Hemelrijck, Sophie Sarre, Ilse Julia Smolders, Yvette Michotte

Onderzoeksoutput: Article

49 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
Nummer van het tijdschriftJournal of Neuroscience Methods 144, 63-71
StatusPublished - 2005

Bibliografische nota

Journal of Neuroscience Methods 144, 63-71

Citeer dit