Development of a generic method to generate upper-body emotional expressions for different social robots

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)597-609
Aantal pagina's13
TijdschriftAdvanced Robotics
Volume29
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - 5 mei 2015

Citeer dit