Differentiation of cfiA-negative and cfiA-positive Bacteroides fragilis isolates by Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

80 Citaten (Scopus)

Samenvatting

xx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1961-1964
Aantal pagina's5
TijdschriftJ Clin Microbiol
Volume49
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1 mei 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Differentiation of cfiA-negative and cfiA-positive Bacteroides fragilis isolates by Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit