Distribution of spermatogenesis in the testicles of azoospermic men: the presence or absence of spermatids in the testes of men with germinal failure

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

214 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2422-2428
TijdschriftHuman Reproduction
Volume12
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov 1997

Bibliografische nota

Hum Reprod 12, 2422-2428, 1997.

Citeer dit