Dual-action self-healing protective coatings with photothermal responsive corrosion inhibitor nanocontainers

Lingwei Ma, Jinke Wang, Dawei Zhang, Yao Huang, Luyao Huang, Panjun Wang, Hongchang Qian, Xiaogang Li, Herman A. Terryn, Johannes M.C. Mol

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

115 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Dual-action self-healing protective coatings with photothermal responsive corrosion inhibitor nanocontainers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemistry