Durability of glass fibre reinforced composites - Experimental methods and results

Heidi Cuypers, Jan Wastiels, Petra Van Itterbeeck, Ellen De Bolster, Jeanette Orlowsky, M. Raupach, M. Wisnom (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

37 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)207-215
Aantal pagina's9
TijdschriftComposites Part A: Applied Science and Manufacturing
Volume37
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb 2006

Bibliografische nota

Composites:Part A 37 (2006) 207-215
Series editor: M. Wisnom

Citeer dit