Exploiting dendritic cells for cancer immunotherapy: genetic modification of dendritic cells

Onderzoeksoutput: Article

54 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1175-1188
Aantal pagina's14
TijdschriftJournal of Gene Medicine
Volume6
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - nov 2004

Citeer dit