Van een informeel naar een formeel klachtrecht? Een kwalitatief onderzoek naar de beleving van delinquente jongens en professionals in gesloten jeugdinstellingen over plaatsing, conflicten en klachtrecht

Onderzoeksoutput: ArticleSpecialist

6 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageFrom an informal to a formal right to complain? : A qualitative research of delinquent boys and professionals experiences in closed juvenile justice institutions of placement, conflicts and complaints.
Originele taal-2Dutch
Pagina's119-123
Aantal pagina's5
Volume43
Nee1
Specialist publicatiePanopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk
StatusPublished - 8 mrt 2022

Citeer dit