Granular Cell Tumour of the Appendix in a patient irradiated for a rectal carcinoma.

Miriam Marichal, Annieta Goossens, Boudewijn De Waele, G. Klöppel

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)177-180
Aantal pagina's4
TijdschriftVirchows Archiv
Volume417
StatusPublished - 1990

Citeer dit