Histone H3 phosphorylation during Xenopus oocyte maturation: regulation by the MAP kinase/p90Rsk pathway and uncoupling from DNA condensation

A. Schmitt, Gustavo Gutierrez Gonzalez, P. Lenart, J. Ellenberg, A.r. Nebreda

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)23-28
Aantal pagina's6
TijdschriftFEBS Lett
Volume518
Nummer van het tijdschrift1-3
StatusPublished - 2002

Citeer dit