How municipalities react to budget windfalls

Bruno Heyndels, Frank Van Driessche

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)211-226
Aantal pagina's16
TijdschriftEconomics of Governance
Volume3
StatusPublished - 2002

Bibliografische nota

Economics of Governance, forthcoming

Citeer dit