Human occupation of the Late and Early Post-Glacial environments in the Liereman Landscape (Campine, Belgium)

Bart Vanmontfort, Marijn Van Gils, Etienne Paulissen, Jan Bastiaens, Marc De Bie, Els Meirsman

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Human occupation of the Late and Early Post-Glacial environments in the Liereman Landscape (Campine, Belgium)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)31-51
Aantal pagina's21
TijdschriftJournal of Archaeology in the Low Countries
Nummer van het tijdschrift2-2
StatusPublished - 1 mei 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human occupation of the Late and Early Post-Glacial environments in the Liereman Landscape (Campine, Belgium)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit