Interaction between vinblastine and ionizing radiation in the mouse MO4 fibrosarcoma in vivo.

S. Van Belle, L Fortan, M. De Smet, Wilfried De Neve, Josiane Van Der Elst, Guy Storme

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1043-1048
Aantal pagina's6
TijdschriftAnticancer Research
Volume14
StatusPublished - 1994

Citeer dit