Interpretation of Multilingual Treaties: Comparison of Texts versus the Presumption of Similar Meaning

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)953-964
Aantal pagina's11
TijdschriftInternational and Comparative Law Quarterly
Volume40
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1991

Citeer dit