Is gezinsondersteunende pleegzorg echt preventief?

Johan Vanderfaeillie, Frank Van Holen, Sarah Keyaert, Skrallan De Maeyer, Caroline Andries

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Samenvatting

Gezinsondersteunende pleegzorg (GOP) is een werkvorm voor kinderen tot 12 jaar met een preventieve en ondersteunende functie. Doel is voorkomen dat problemen escaleren en kinderen doorstromen naar de bijzondere jeugdbijstand. Er bestaat nauwelijks onderzoek naar de instroom en de uitkomsten van deze pleegzorgvorm. Een representatieve, gestratificeerde steekproef van 138 afgesloten dossiers werd geanalyseerd. De gebruikers zijn voornamelijk alleenstaande ouders met een vervangingsinkomen. Gebrek aan draagkracht is de meest voorkomende aanmeldingsreden. Voor deze GOP-plaatsing werd 45% van de kinderen residentieel geplaatst en deed 30% beroep op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. 24% heeft nood aan (intensievere) vervolghulp na GOP. Wellicht heeft deze pleegzorgvorm voor een grote groep gezinnen een ondersteunende en preventieve functie. Daarnaast leeft een deel van de kinderen die beroep doen op GOP in gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen en kwamen ze reeds in aanraking met niet-rechtstreeks toegankelijke hulp. Hierdoor kan GOP zijn preventieve functie niet steeds waarmaken.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)15-25
Aantal pagina's11
TijdschriftTijdschrift voor Orthopedagogiek
Volume1
Nummer van het tijdschrift49
StatusPublished - jan 2010

Keywords

  • Gezinsondersteunende pleegzorg
  • pleegzorg

Citeer dit