Lack of increase in stroke volume during exercise in asymptomatic adolescents in sinus rhythm after intraatrial repair for simple transposition of the great arteries

D Matthys, D DeWolf, H Verhaaren

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)595-&
TijdschriftThe American Journal of Cardiology
Volume78
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1 sep 1996

Citeer dit