Law of the iterated logarithm type results for independent random vectors with infinite second moments

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)167-181
Aantal pagina's15
TijdschriftMathematica Applicanda
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2016

Citeer dit