Lumbar spine bone mineral density in diabetic children with recent onset.

Jean De Schepper, Johan Smitz, S. Rosseneu, Patrick Bollen, O. Louis

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

58 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TijdschriftUnknown Journal
StatusPublished - 1998

Bibliografische nota

Horm Res 50, 193-196, 1998

Citeer dit