Micro-organisms administered in the benefit of the host: Myths and Facts.

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

36 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1077-1088
Aantal pagina's12
TijdschriftEur J Gastroenterol Hepatol
Volume12
Nummer van het tijdschrift10
StatusPublished - 2000

Bibliografische nota

J Pediatr 2000, 12: 1077-88.

Citeer dit