Molecular typing of Bordetella pertussis isolates recovered from Belgianchildren and their household members.

I. De Schutter, Anne Malfroot, Isidoor Dab, Nathalie Hoebrekx, Gaetan Muyldermans, Denis Pierard, Sabine Lauwers

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

34 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1391-1396
Aantal pagina's6
TijdschriftClinical Infectious Diseases
Volume36
Nummer van het tijdschrift11
StatusPublished - 2003

Bibliografische nota

Clin Infect Dis. 2003 Jun 1;36(11):1391-6.

Citeer dit