Nanobodies as binding-chaperones stabilize the recombinant Bombyx mori acetylcholinesterase and protect the enzyme activity in pesticide detection

Jun Cai, Ema Romao, Jiadong Li, Liping Li, Zhifeng Wang, Yuwei Li, Jinyi Yang, Yudong Shen, Zhenlin Xu, Serge Muyldermans, Hong Wang

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanobodies as binding-chaperones stabilize the recombinant Bombyx mori acetylcholinesterase and protect the enzyme activity in pesticide detection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds