Neural mechanisms of early postinflammatory dysmotility in rat small intestine.

Ingrid Demedts, Karen Geboes, Sébastien Kindt, Pieter Vanden Berghe, A Andrioli, J. Janssens, Jan Tack

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1102-1111
Aantal pagina's10
TijdschriftNeurogastroenterology & Motility
Volume18
Nummer van het tijdschrift12
StatusPublished - dec 2006

Citeer dit