Novel graph machine based QSAR approach for the prediction of the adsorption enthalpies of alkanes on zeolites

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

xx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)74-83
Aantal pagina's10
TijdschriftCatalysis Today
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Novel graph machine based QSAR approach for the prediction of the adsorption enthalpies of alkanes on zeolites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit