Peroneal reaction times and eversion motor response in healthy and unstable ankles.

Paul Vaes, William Duquet, Bartold Van Gheluwe

Onderzoeksoutput: Article

93 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)475-480
Aantal pagina's6
TijdschriftJournal of Athletic Training
Volume37
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2002

Bibliografische nota

Journal of Athletic Training,37 (4), 475-480, 2002.

Citeer dit