Physical fitness and health-related parameters in Flemish life-long vegetarians : a pilot study.

Peter Clarys, Peter Deriemaeker, Marcel Hebbelinck, D. Bosman, Björn Bertier

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)29-41
Aantal pagina's13
TijdschriftNutrition & Food Science
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2004

Bibliografische nota

Nutrition & Food Science, 34, 1, 29-41, 2004

Citeer dit