Poincare-Hilbert series, PI, and noetherianity of the enveloping of the RIT algebra

Ioannis Antoniou

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)4183-4196
TijdschriftCommunications in Algebra
Volume29
Nummer van het tijdschrift9
StatusPublished - 2001

Citeer dit