Dossier Topsport en Hoger Onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (fase 1: 10/2012 - 10/2013): VUB-ULB-Brusselse Hoofdstedelijke regering

Onderzoeksoutput: Commissioned report

Samenvatting

Beloftevolle atleten en topsporters die hoger onderwijs aanvangen en succesvol wensen te voltooien, staan voor uitdagingen op zowel het academische als het sportieve domein.
Om deze 'topsportstudenten' maximaal te steunen en te begeleiden doorheen deze combinatie van studie en topsport - ook gekend als 'dual career' - heeft de Vrije Universiteit Brussel (VUB) reeds in 1987-1988 een centraal academische dienst Topsport en Studie opgestart. Sinds aanvang heeft de dienst Topsport en Studie bijna 780 topsportstudenten begeleid, resulterend in een slagingspercentage van 70% tijdens de eerste vijftien academiejaren en een gemiddeld studierendement van 79% sinds de implementatie van de BaMa-structuur in 2002. Ook de Université Libre de Bruxelles (ULB) verschaft sinds meer dan twintig jaar begeleiding aan beloftevolle atleten en topsporters. Op deze wijze vormen beide universiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet alleen een concrete, actieve en positieve aantrekkingspool voor beloftevolle atleten en topsporters die hun topsport wensen te combineren met hoger onderwijs maar dragen ze ook bij tot het profileren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als topsportregio.
Om het 'topsport en studie'-vriendelijk klimaat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder te ontwikkelen en kenbaar te kunnen maken, is er echter nood om de andere hogescholen en universiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de mogelijkheid te bieden om eenzelfde effectieve en efficiënte begeleiding van hun studerende topsporters op te starten en/of om hen te steunen in het verder optimaliseren van de reeds verschafte begeleiding.
Vertaalde titel van de bijdrageReport: Elite sport and Higher Education in Brussels Capital Region (1st phase)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijVrije Universiteit Brussel
Opdrachtgevend orgaanBrusselse Hoofdstedelijke Regering: Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen (Minister Guy Vanhengel)
Aantal pagina's18
StatusPublished - 2015

Citeer dit