Robotic Cell Printing for Constructing Living Yeast Cell Microarrays in Microfluidic Chips

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

3 Citaten (Scopus)
91 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robotic Cell Printing for Constructing Living Yeast Cell Microarrays in Microfluidic Chips'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology