Ruimtelijke ordening en stedenbouw geannoteerd

Bernard Hubeau (Redacteur), Geert Debersaques (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Book

Samenvatting

Inhoudstafel


I. Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening (VCRO) Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening

II. Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen (Inrichtingsbesluit)

III. Decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut (Compensatiedecreet)

IV. Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen (Rooilijnendecreet)

V. Uitvoeringsbesluiten
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieBrugge
UitgeverijDie Keure
Aantal pagina's679
ISBN van geprinte versie978-90-486-1841-5
StatusPublished - 2013

Keywords

  • stedenbouw
  • ruimtelijke ordening
  • codex

Citeer dit