Saving Arthur Morgan: Red Dead Redemption 2 as a site of bereavement and grief-work

Ruben Vandenplas

Onderzoeksoutput: Special issuepeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)141-164
Aantal pagina's25
TijdschriftRevenant
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 6 dec 2022

Citeer dit