Social Network Analysis and the De Facto/De Jure Conundrum: Security Alliances and the Territorialization of State Authority in the Post-Cold War Great Lakes Region

Judith Verweijen, Michiel Van Meeteren

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)97-111
Aantal pagina's15
TijdschriftTerritory, Politics, Governance
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 16 jul 2015

Citeer dit