Solving 3-D finite element groundwater models by preconditioned conjugate gradient methods

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

20 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)509-521
TijdschriftWater Resources Research
Volume30
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1994

Citeer dit