Species identification of clinical Prevotella isolates by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

36 Citaten (Scopus)

Samenvatting

xx
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1415-1418
Aantal pagina's4
TijdschriftJ Clin Microbiol
Volume50
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Species identification of clinical Prevotella isolates by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit