SU(4) symmetry in the extended proton-neutron interacting boson model : multiplets and symmetry breaking.

B. Decroix, Joachim De Beule, Carla De Coster, Karin Heyde

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
TijdschriftPhys. Lett.
Nummer van het tijdschriftB439, 237
StatusPublished - 1998

Citeer dit