The anaphase-promoting complex or cyclosome supports cell survival in response to endoplasmic reticulum stress

M. Chen, Gustavo Gutierrez Gonzalez, Z. Ronai

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)35520
Aantal pagina's1
TijdschriftPLoS ONE
Volume4
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1 jul 2012

Citeer dit