Samenvatting

De praktijkgids dient om de vele initiatieven om ingrepen te doen in de publieke verlichting door de lokale besturen op een wetenschappelijk verantwoorde wijze te ondersteunen. Meer bepaalt zoomt deze gids in op het probleem van weerstand bij de bevolking tegen de ingrepen. Burgers maken zich meestal heel wat zorgen over de impact van de vermindering van publieke verlichting op de criminaliteit en verkeersongevallen. Ze gaan ervan uit dat criminaliteit en verkeersongelukken zullen toenemen en rapporteren hogere angst voor beide fenomenen. In deze gids wordt zowel ingegaan op de resultaten van een wetenschappelijke literatuurstudie naar de reële effecten van een vermindering van publieke verlichting als dat er handgrepen worden aangereikt om op een participatieve wijze de burgers te betrekken en inspraak te geven bij een al dan niet lichtvermindering door de lokale besturen. De ontwikkeling van deze gids kadert binnen het Europees project SLIC (Smart Lighting Concepts). Door middel van het aanpassen van verlichtingssystemen, tracht het SLIC-project de CO2-uitstoot, afkomstig van openbare verlichting, drastisch te verminderen. Het SLIC-project heeft in haar vier partnerlanden (België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk), zeven pilootprojecten opgezet waarin verschillende mogelijke aanpassingen worden gedemonstreerd, gemonitord en geëvalueerd op CO2-uitstoot. Deze gids werd uitgewerkt in opdracht van Provincie West-Vlaanderen in het kader van het Europese project SLIC (Smart Lighting Concepts) door onderzoekers verbonden aan de onderzoeksgroep Crime & Society van de Vrije Universiteit Brussel. Het onderzoek liep van 1 september 2018 tot 31 december 2018.
Vertaalde titel van de bijdrageThe impact of changes in public lighting on crime, fear of crime and traffic safety: Practical guide local governance
Originele taal-2Dutch
Opdrachtgevend orgaanprovincie West-Vlaanderen
Aantal pagina's22
StatusPublished - 2019

Keywords

  • criminaliteit
  • angst voor criminaliteit
  • verkeersongelukken
  • publieke verlichting

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Verminderen van openbare verlichting: impact op veiligheid en criminaliteit: Praktijkgids voor lokale besturen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit