The maximum size of a partial spread in H(5, q(2)) is q(3)+1

J. De Beule, K. Metsch

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)761-768
TijdschriftJournal of Combinatorial Theory - Series A
Volume114
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - mei 2007

Citeer dit