The new anti-actin agent dihydrohalichondramide reveals fenestrae-forming centers in hepatic endothelial cells

F Braet, I Spector, N Shochet, P Crews, T Higa, E Menu, R de Zanger, E Wisse

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-14
Aantal pagina's14
TijdschriftBMC Cell Biology
Volume3
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 21 mrt 2002

Citeer dit