The North Sea: source or sink for nitrogen and phosphorus to the Atlantic Ocean?

Nathalie Brion, Willy Baeyens, Sandra De Galan, Marc Elskens, W.p.m. Laane

Onderzoeksoutput: Article

43 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)277-296
Aantal pagina's20
TijdschriftBiogeochemistry
Nummer van het tijdschrift68
StatusPublished - 2004

Bibliografische nota

Biogeochemistry 68: 277-296, 2004

Citeer dit