Οι πρόσφατες εξελίξεις για την αναθεώρηση (και επικαιροποίηση) του Δικαίου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε διεθνές και περιφερεια-κό επίπεδο: οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ και η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης

Onderzoeksoutput: Articlepeer review

Vertaalde titel van de bijdrageThe OECD data protection guidelines and modernisation of Convention 108
Originele taal-2Greek
Pagina's (van-tot)214-229
Aantal pagina's15
TijdschriftAdministrative Trial
Volume2014
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2014

Citeer dit